t&at solutions s.r.o.
+421 2 2220 0578 (pracovné dni od 10 do 14 hod)
info@megawatts.eu

GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa – Zásady ochrany osobných údajov


podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s
§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).


INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
t&at solutions s.r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
IČO: 50727206
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)


Táto informačná povinnosť popisuje zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.megawatts.eu (ďalej len „webové stránky“), a zákazníkov, ktorí nás kontaktujú prostredníctvom mailu alebo telefonicky (ďalej len „zákazník“).
Spoločnosť t&at solutions s.r.o. pri spracovaní osobných údajov vystupuje ako prevádzkovateľ a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

 


KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV
Údaje poskytnuté zákazníkmi. Sú spracovávané len tie osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri zadaní/ odoslaní objednávky tovaru alebo služieb mailom/telefonicky. Tieto údaje zahŕňajú najmä meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, mailovú adresu a platobné údaje.
Údaje zo sociálnych sietí (FB, Twitter, Instagram). Ak pre kontakt s našou spoločnosťou využijete niektorú zo sociálnych sietí , umožníte t&at solutions s.r.o. , tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu a emailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na sociálnej sieti je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa vášho nastavenia.
Údaje získané prostredníctvom cookies. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava t&at solutions s.r.o. údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.


ÚČEL SPRACOVANIA POSKYTNUTÝCH ÚDAJOV
Pre vybavenie Vašej objednávky služieb využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovania až po uzatvorenie obchodnej zmluvy. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže spoločnosť t&at solutions s.r.o. Vašu objednávku prijať a vybaviť.
Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie spoločnosti t&at solutions s.r.o. spracováva t&at solutions s.r.o. pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných službách a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Tento súhlas je úplne dobrovoľný. Na základe získaných dát získava t&at solutions s.r.o. analýzy užívateľských preferencií webových stránok. Po vyhodnotení týchto údajov je možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte.


PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
V prvom rade sú osobné údaje spracovávané oprávnenými osobami spoločnosti t&at solutions s.r.o.Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so spoločnosťou t&at solutions s.r.o.
Spoločnosť t&at solutions s.r.o. ako prevádzkovateľ poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je zmluvná strana, ktorá spracúva osobné údaje pre t&at solutions s.r.o. na účely a spôsobom, ktoré stanovuje spoločnosť t&at solutions s.r.o. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté štátnym resp. súdnym orgánom , ak si to vyžaduje príslušný zákon. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje sprostredkovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili.


LEHOTA SPRACÚVANIA ÚDAJOV

Spoločnosť t&at solutions s.r.o. spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky. Zo zákona t&at solutions s.r.o. následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.
Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva t&at solutions s.r.o. po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.
Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva t&at solutions s.r.o. iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na t&at solutions s.r.o. vzťahujú.


PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame môžete podľa zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov uplatniť svoje práva na:
Právo na prístup k osobným údajom – a požadovať potvrdenie o tom, či sa v našej spoločnosti spracúvajú Vaše osobné údaje.


Právo na opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže t&at solutions s.r.o. správne vybaviť Vašu objednávku.


Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už t&at solutions s.r.o. nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok t&at solutions s.r.o. Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.


Právo na prenos osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od t&at solutions s.r.o. k inému subjektu, kedy t&at solutions s.r.o. odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.


Právo odvolať súhlas – v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby alebo písomne oznámením o odvolaní súhlasu.


Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený náš požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.


Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č. +421 2 3231 3214, mail: statnydozor@pdp.gov.sk.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: info@megawatts.eu, alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

Cookies

Čo je Cookie ?

Cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame Cookie ?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Kontrola Cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Aké cookies využívame aj bez súhlasu ?

Uloženie jazyka  –  ukladanie informácie o predvolenom jazyku, v ktorom užívateľ používa služby  [t&at solutions s.r.o.]

Google Analytics – získavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky [Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland]. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu. Na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.